U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!
Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit ellentesque. Future stuffs also goes

Jaaroverzicht 2018 baten en lasten


Dit is het overzicht van baten en lasten in 2018.

STICHTING HARUL - STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018
BATEN 
Ontvangen giften 16.177
Ontvangen van Hervormde gemeente/diaconie 21.000
Giften/donaties schoenenproject 0
Giften/donaties blaasorkest 283
Giften/donaties gaarkeuken/maaltijdproject 860
Giften/donaties afwerking gaarkeuken 0
Giften/donaties operatie Isala 0
Giften/donaties Nadia 0
Giften/donaties Nicolai 0
Giften/donaties reis- en verblijfkosten 1.818
Giften/donaties spaarpot Kerkbouw 0
Gift tbv reservering onderhoud 0
Collecteopbrengsten/acties 1.084
Totaal giften/donaties 41.221
UITGEKEERDE GIFTEN/KOSTPRIJS
Uitgekeerde giften 0
Uitgekeerde giften eten/schoenen kindertehuis 1.250
Uitgekeerde giften VBW/Zondagsschool 1.150
Uitgekeerde giften gaarkeuken/maaltijdproject 22.895
Uitgekeerde giften renovatie kindertehuis 0
Uitgekeerde giften begrafenis V.B. 250
Uitgekeerde giften kook-/fruitproject 0
Uitgekeerde giften N.J. 1.200
Uitgekeerde giften project A. (noodhulp) 6.175
Uitgekeerde giften project P. (noodhulp) 8.300
Opnamen voor afwerking kerk 0
Opnamen voor vervoer en voedselactie 0
Opname reiskosten blaasorkest 0
Kosten Isala 0
Dotatie voorziening groot onderhoud 0
Vergoeding stookkosten ds. Jatsenko 0         
Totaal uitgekeerde giften -41.220
Overschot giften/donaties 1
KOSTEN
Contributies en abonnementen 0
Kosten website 0
Drukwerk 0
Huur Lemkerzaak Gemeenteavond 0
Kosten blaasorkest 0
Reis- en verblijfkosten 4.389
Overige algemene kosten 80      
Totaal kosten -4.469
-4.468
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening) 0
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560 -130
Financiële baten en lasten -130
RESULTAAT -4.597
Balans per 31 december 2018
2018 2017   2018 2017
 
Stichtingvermogen -2.389 2.208
 
Liquide middelen 12.611 17.208   Voorziening groot onderhoud 15.000 15.000
 
12.611 17.208   12.611 17.208
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560
Saldo per 1 januari 2018 1.035
Mutaties (= resultaat - rente spaarrekening-dotatie groot onderhoud) -4.597
Kruisposten 5.844
Saldo per 31 december 2018 2.281
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)
Saldo per 1 januari 2018 16.173
Rente 2018 0
Kruisposten -5.844
Saldo per 31 december 2018 10.330
Voorziening groot onderhoud
Saldo per 1 januari 2018 15.000
Dotatie 2018          0
Saldo per 31 december 2018 15.000