U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!
Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit ellentesque. Future stuffs also goes

Beleidsplan Stichting Harul Moldavië 2020-2023


Beleidsplan Stichting Harul Moldavië 2020-2023


Hier leest u wat de Stichting Harul Moldavië de komende jaren wil bereiken. Het beleidsplan is opgesteld over de periode 2020-2023.

Beleidsplan Stichting Harul Moldavië 2020-2023.

1.     Over de Stichting

Naam ANBI:                 Stichting Harul Moldavië
RSIN/Fiscaal nr. :         816020000 per 21-03-2008
Website:                      www.kampenhelptmoldavie.nl
E-mail:                         stichtingharulmoldavie@gmail.com

Stichting Harul Moldavië is in Kampen opgericht op 31 maart 2006, nadat vanaf medio 2005 het niet meer mogelijk was om godsdienstige activiteiten te laten plaatsvinden in overheidsgebouwen in Moldavië. De gemeente Harul in Chisinau heeft daarom met hulp uit Nederland een kerk/multifunctioneel centrum gebouwd. De Protestantse gemeente Kampen biedt diaconale hulp aan voor de werkzaamheden voor de leden van de kerkelijke partnergemeente Harul in Chisinau, Moldavië. Tevens draagt zij bij aan materiële en immateriële ondersteuning, verwezenlijken van diverse (bouw) projecten en opzetten van financiële acties / sponsorwerving.

Kenmerken van de Stichting Harul Moldavië zijn:

Kleinschaligheid (werkzaam in kerkelijke gemeenten en arme gezinnen

Bestuursleden die zelf afreizen naar Moldavië om de mensen aldaar te voorzien van de eerste levensbehoeften

Bestuursleden begeleiden zelf projecten

Samenwerking met betrouwbare vaste lokale partners

Een afgevaardigde van de Stichting gaat een aantal keren per jaar naar Moldavië. Daardoor is het mogelijk dat er met geld, dat in Nederland ingezameld wordt, in Moldavië voedsel wordt gekocht en uitgedeeld aan degenen voor wie het bestemd is, namelijk de bij de overheid geregistreerde allerarmsten. Deze manier van werken heeft als groot voordeel dat de Stichting inzicht heeft in waar het geld aan besteed wordt en of de hulp wel op de juiste plaats komt. Soms gaan ook andere bestuursleden op eigen kosten mee naar Moldavië om zich van de activiteiten op de hoogte te stellen en om de contacten met de projecten te onderhouden.

2.      Bestuur

Ds. Jan Harteman (voorzitter)
Freddy van Grafhorst (secretaris)
Ditmar Markusse (penningmeester, tolk, vertaler en begeleider projecten)
Maurice van Dijk (fondswerving)
Jan de Ruiter (betrokken vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente Kampen)
Jan Haasjes (perscontacten en begeleider projecten) 
Aafke van Unen -Zwama (notuleren vergaderingen, communicatie en website)                              Wilfred Reker ( betrokken vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente Kampen en fondswerving)3.     Visie

De visie van de Stichting Harul Moldavië is het ondersteunen van mensen aan de onderkant van de samenleving in Moldavië. Het gaat om het aanbieden van materiële en immateriële hulp aan mensen in kwetsbare situaties. Hierbij kunt u denken aan mensen met een beperking (blinden, doven, psychisch) en kansarme kinderen. 

Het doel en de grondslag van de stichting is: 
1. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift, de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God. 
2. De stichting heeft ten doel om, de bevolking van Moldavië materieel en immaterieel te ondersteunen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het (doen) verwezenlijken van diverse (bouw) projecten;
- het verlenen van financiële, en nodig morele, steun aan hen die werkzaam zijn om het doel van de stichting te verwezenlijken;
- het voeren van financiële acties en het werven van sponsors;
- het geven van voorlichting over de wijze waarop het doel van de stichting gerealiseerd wordt.

4.     Beleidsdoelstellingen

De beleidsdoelstellingen worden verwezenlijkt door de projecten in te delen van breed naar smal. Dus van projecten waarmee heel veel personen geholpen kunnen worden, tot projecten op individueel niveau.

De Stichting wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen.

4.1  Multifunctioneel gebouw
In de hoofdstad Chisinau is in een van de armste wijken een multifunctioneel centrum gebouwd met hulp via de Stichting Harul Moldavië. Het dient als kerkgebouw voor de partnergemeente Harul die verbonden is aan de Protestantse Gemeente van Kampen. 

Daarnaast dient het als gaarkeuken waar een maaltijdproject plaatsvindt. Wekelijks verzorgen gemeenteleden van de Harul kerk maaltijden voor wijkbewoners vanuit de gaarkeuken. In de wijk rondom het multifunctioneel centrum wonen veel mensen met een beperking, zowel lichamelijk (blinden en doven) als psychisch. Naast een warme maaltijd, worden ook geestelijke liederen gezongen en Gods woord uit de Bijbel aan hen verkondigd. Tevens worden er warme maaltijden bezorgd bij bedlegerige mensen.

In het multifunctioneel centrum wordt in augustus de Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Met de kinderen uit de wijk worden spelletjes gedaan, buiten gespeeld, samen gegeten, gezongen en verhalen uit de Bijbel verteld.

4.2  Voedselpakketten
Twee maal per jaar worden voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld aan de gemeenteleden van de Harul kerk en bezoekers van het maaltijdproject en bij mensen in de plattelands dorpen.

4.3  Winterhulp
Op het platteland van Moldavië hebben mensen het moeilijk. Zeker in de winterperiode. Daarom is de Stichting een winterhulp actie gestart. In 2014 is dit voor het eerst gedaan. Een heel aantal gezinnen helpen we aan een voedselpakket ter waarde van € 75,00 waar zij enkele maanden mee vooruit kunnen.

4.4  Opvang jongvolwassenen

Om jongeren uit de arme gezinnen een toekomstperspectief te bieden, ondersteunen wij jongeren met het kunnen volgen van een studie. Dit kan zijn in de vorm van bekostiging studie en het voorzien van een onderkomen. Wij houden via plaatselijke contacten toezicht op deze jongeren om te voorkomen dat ze tijdens het doen van de studie uit het zicht raken met alle gevolgen van dien. Periodiek wordt de voortgang van de studie gemonitord. Uit ervaring gebleken dat deze wijze van werken resulteert in een win-win situatie. Goed opgeleide jongeren uit de arme gezinnen bouwen op deze wijze aan hun toekomst.

5.     Financiën

De stichting is afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren. Daarnaast is een deel van het werk van de stichting opgenomen als beleidsdoelstelling van de Protestantse gemeente Kampen. In de kerken worden diaconiecollecten gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk in Moldavië.

Via lokale kranten, de website en het kerkblad worden sponsors en donateurs gezocht voor de  projecten. Ook wordt via deze kanalen verantwoording afgelegd voor de afgeronde projecten.

Jaarlijks stelt de accountant het jaaroverzicht van baten en lasten op. Deze worden op de website gepubliceerd.